Čállinbargobádji

Skrivarkurs med Annica Wennström Vill du skriva? Eller skriver du redan och vill utveckla och komma vidare med dina texter? Välkommen till en helgkurs med författaren Annica Wennström på Samegården i Giron/Kiruna, 1-3 november 2019. Vi börjar med presentation och samtal om skrivande på fredagkväll. Under lördag och söndag förmiddag arbetar vi med korta skrivövningar som…

Detaljer

Tjaeleme-smærjoe

Skrivarkurs med Annica Wennström Dearna/Tärnaby 11-13 oktober 2019 Vill du skriva? Eller skriver du redan och vill utveckla och komma vidare med dina texter? Välkommen till en helgkurs med författaren Annica Wennström på Åkerlundska gården i Dearna. Under helgen finns också möjligheter att vandra i området tillsammans med berättaren Laara Mattsson. Vi börjar med presentation…

Detaljer

Samtal om samisk litteratur

Kungliga biblioteket satsar på samisk litteraturapp och bjuder in till samtal om appen, språk och litteratur den 19 juni på Samernas bibliotek i Jokkmokk.  Plats: Jåhkåmåhkke/Jokkmokk, Samernas bibliotek, Ája Tid: 9.00-11.30 Kungliga biblioteket, KB, har överlämnat en nationell biblioteksstrategi till Kulturdepartementet och regeringen. Tillsammans med strategin överlämnades även förslag på sex reformer, däribland en för stärkt…

Detaljer

Bildtext

Jarkoestæjja: ”Lohkh, baajh årrodh, tjaelieh!”

Saemien gïelese jarkoestidh ij ajve baakoej jïh grammatihken bïjre. Tjuara saemien gïelevuekiem jïh kontekstem gaavnedh jïh buektiehtidh åssjaldahkh dej sïjse juhtedh. Jis ij dam buektehth dellie jienebelåhkoegïele aelhkieslaakan maahta jarkoestimmide tsevtsedh, Bierna Leine Bientie jeahta gie leah jarkoestimmiejgujmie barkeme mahte abpe jieliemisnie.  Bierna Leine Bientie akte dejstie jarkoestæjjijste gïeh leah prosjeektesne Maanagærja jarkoestimmie barkebe. Dïhte laavenjostoeprosjeekte…

Detaljer

“Sámi álbmogis lea ovddasvástádus váldit luođi duođas”

Go son ja su olmmái sihkkelasttiiga giliid gaskkas 8-jahkásažžan de leigga máilmmi čeahpimus juoigit. Soai sihkkelasttiiga, juoiggaiga ja ságasteigga sudno stuoravuođa birra. Eanetgo logi jagi maŋŋil de juoiggai Simon Issát Marainen vuosttas gearddi gehččiid ovddas. Dat ledje turisttat Čohkkirasas. – Mus lei liigebargu ofelažžan, ja in liikon nu olu japmat. Turisttat liikoje go juigen. Jagiid…

Detaljer

Kortkurs i litteraturvetenskap

I mars anordnar Tjállegoahte och Sámij åhpadusguovdásj en helgkurs i litteraturvetenskap. Lär dig mer om allt från den första jojkpoesin till de senaste tendenserna i den samiska litteraturen i dag. Kursen anordnas för att fira att det i år är 400 år sen den första boken på samiska gavs ut. Lärare på kursen är Harald…

Detaljer

Skrivarkurs i Staare

Skrivarkurs med Annica Wennström Vill du skriva? Eller skriver du redan och vill utveckla eller komma vidare med dina texter? Välkommen till en helgkurs med författaren Annica Wennström 5-7 april i Staare/Östersund.  Vi börjar med presentation och samtal om skrivande på fredagkväll. Under lördag och söndag förmiddag arbetar vi med korta skrivövningar som bygger på grundläggande…

Detaljer