Juoiganoahpahus – Inställd

Vi måste tyvärr meddela att vi ställer in jojkkursen på grund av coronaviruset. Det är en försiktighetsåtgärd från vår sida. Vår förhoppning är att kunna arrangera kursen senare under året.           – – –   ––   – – –   ––   – – –   ––    – –…

Detaljer

Jåhkåmåhke márnána

Bágo in books @Jåhkåmåhke márnána Litteraturfestivalen Bágo in books gästspelar på Jokkmokks marknad 2020. Här är hela programmet.  Torvkåtornas torvkåta och renägarinnan från Skåne Samernas bibliotek Ája, Fre 7/2 kl.15.00 Bokrelease med Nils-Henrik Sikku och Katarina Pirak Sikku i samtal med poeten Pär Hansson. Litteratur i Gamla hallen Fre 7/2 Ájtte museum 12.00 Samtal från Soppero. Ann-Helén Laestadius…

Detaljer

”Muhtin skábmabeaivve mun álggahin; hárjehallat vuos bustávaid”

Čakčat 2018 vuittii Rauni Manninen Sámiráđi girjjálašvuođabálkkašumi iežas vuosttas románain ”Áhčči min”, mii lea nai vuosttas girji maid son lea almmuhan sámegillii. Son láve addit rávvága ahte ii gánnet beroštit vaikko orru ahte ii máhte. Lea Simma lea e-boastta bokte jearahallan bálkkašuvvon girječálli gii lea vástidan ruovttustis Ohcejogas.  TEAKSTA: LEA SIMMA GOVVA: J MANNINEN Manin háliidit…

Detaljer

Čállinbargobádji

Skrivarkurs med Annica Wennström Vill du skriva? Eller skriver du redan och vill utveckla och komma vidare med dina texter? Välkommen till en helgkurs med författaren Annica Wennström på Samegården i Giron/Kiruna, 1-3 november 2019. Vi börjar med presentation och samtal om skrivande på fredagkväll. Under lördag och söndag förmiddag arbetar vi med korta skrivövningar som…

Detaljer

Tjaeleme-smærjoe

Skrivarkurs med Annica Wennström Dearna/Tärnaby 11-13 oktober 2019 Vill du skriva? Eller skriver du redan och vill utveckla och komma vidare med dina texter? Välkommen till en helgkurs med författaren Annica Wennström på Åkerlundska gården i Dearna. Under helgen finns också möjligheter att vandra i området tillsammans med berättaren Laara Mattsson. Vi börjar med presentation…

Detaljer

Samtal om samisk litteratur

Kungliga biblioteket satsar på samisk litteraturapp och bjuder in till samtal om appen, språk och litteratur den 19 juni på Samernas bibliotek i Jokkmokk.  Plats: Jåhkåmåhkke/Jokkmokk, Samernas bibliotek, Ája Tid: 9.00-11.30 Kungliga biblioteket, KB, har överlämnat en nationell biblioteksstrategi till Kulturdepartementet och regeringen. Tillsammans med strategin överlämnades även förslag på sex reformer, däribland en för stärkt…

Detaljer

Bildtext

Jarkoestæjja: ”Lohkh, baajh årrodh, tjaelieh!”

Saemien gïelese jarkoestidh ij ajve baakoej jïh grammatihken bïjre. Tjuara saemien gïelevuekiem jïh kontekstem gaavnedh jïh buektiehtidh åssjaldahkh dej sïjse juhtedh. Jis ij dam buektehth dellie jienebelåhkoegïele aelhkieslaakan maahta jarkoestimmide tsevtsedh, Bierna Leine Bientie jeahta gie leah jarkoestimmiejgujmie barkeme mahte abpe jieliemisnie.  Bierna Leine Bientie akte dejstie jarkoestæjjijste gïeh leah prosjeektesne Maanagærja jarkoestimmie barkebe. Dïhte laavenjostoeprosjeekte…

Detaljer

“Sámi álbmogis lea ovddasvástádus váldit luođi duođas”

Go son ja su olmmái sihkkelasttiiga giliid gaskkas 8-jahkásažžan de leigga máilmmi čeahpimus juoigit. Soai sihkkelasttiiga, juoiggaiga ja ságasteigga sudno stuoravuođa birra. Eanetgo logi jagi maŋŋil de juoiggai Simon Issát Marainen vuosttas gearddi gehččiid ovddas. Dat ledje turisttat Čohkkirasas. – Mus lei liigebargu ofelažžan, ja in liikon nu olu japmat. Turisttat liikoje go juigen. Jagiid…

Detaljer