Lea. Govva: Tjállegoahte

Sïjhth mijjine soptsestidh? // Kontakta oss

info[@]tjallegoahte.se

Mijjieh gïeh daesnie berkieh leah // Vi som jobbar här är:

Naomi Aira, prosjeekteviehkie/láidesteaddji/projektassistent
naomi[@]tjallegoahte.se
070 220 31 29

Elin Anna Labba, prosjeekteåvtehke/ njunuš/projektledare
elinanna[@]tjallegoahte.se
070 320 32 95

Lea Simma, prosjeekteviehkie/láidesteaddji (eejhtegeluhpie/föräldraledig jan 2019-maj 2020)

Mijjieh vuelielaptesne Saemie duedtiegåetesne Jåhkåmåhkken jarngesne. Båetede orre gærjah vuartasjidh, prïhtjegen jovkedh jïh gåassodh. Mijjen aaj tjaelijidie sijjiem maam maahtah dongkedh gusnie dovne tjaelije jïh nedtevierhkie.

Vi finns på nedervåningen i Sámi duodjihuset i centrala Jåhkåmåhkke. Kom in och kika på nya böcker, drick kaffe och säg hej. Vi har också en bokningsbar skrivbordsplats med skrivare och nätverk för författare. 

.

PÅASTESIJJIE/POSTADRESS

Tjállegoahte
Författarcentrum Sápmi
Box 84
96223 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk

BÅETIEH GUESSINE // KOM PÅ BESÖK

Tjállegoahte
Författarcentrum Sápmi
Porjusvägen 4
962 31 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk

Med stöd av: Sametinget, Region Norrbotten, Kulturrådet, Jokkmokks kommun, Svenska postkodsstiftelsen