Lea. Govva: Tjállegoahte

Sïjhth mijjine soptsestidh? // Kontakta oss

info[@]tjallegoahte.se

Mijjieh gïeh daesnie berkieh leah // Vi som jobbar här är:

Naomi Aira, prosjeekteviehkie/láidesteaddji/projektassistent
naomi[@]tjallegoahte.se
070 220 31 29

Elin Anna Labba, prosjeekteåvtehke/ njunuš/projektledare
elinanna[@]tjallegoahte.se
070 320 32 95

Lea Simma, prosjeekteviehkie/láidesteaddji/projektassistent
lea[@]tjallegoahte.se

Mijjieh vuelielaptesne Saemie duedtiegåetesne Jåhkåmåhkken jarngesne. Båetede orre gærjah vuartasjidh, prïhtjegen jovkedh jïh gåassodh. Mijjen aaj tjaelijidie sijjiem maam maahtah dongkedh gusnie dovne tjaelije jïh nedtevierhkie.

Vi finns på nedervåningen i Sámi duodjihuset i centrala Jåhkåmåhkke. Kom in och kika på nya böcker, drick kaffe och säg hej. Vi har också en bokningsbar skrivbordsplats med skrivare och nätverk för författare. 

.

PÅASTESIJJIE/POSTADRESS

Tjállegoahte
Författarcentrum Sápmi
Box 84
96223 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk

BÅETIEH GUESSINE // KOM PÅ BESÖK

Tjállegoahte
Författarcentrum Sápmi
Porjusvägen 4
962 31 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk

Med stöd av: Sametinget, Region Norrbotten, Kulturrådet, Jokkmokks kommun, Svenska postkodsstiftelsen