Lea. Govva: Tjállegoahte

Sïjhth mijjine soptsestidh? // Kontakta oss

info[@]tjallegoahte.se

Mijjieh gïeh daesnie berkieh leah // Vi som jobbar här är:

Lea Simma, Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi
lea[@]tjallegoahte.se
072 403 18 71

Elin Anna Labba, Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi
elinanna[@]tjallegoahte.se
070 320 32 95

Naomi Aira, Giehttogiella 
naomi[@]tjallegoahte.se
070 220 31 29

Mijjieh vuelielaptesne Saemie duedtiegåetesne Jåhkåmåhkken jarngesne. Båetede orre gærjah vuartasjidh, prïhtjegen jovkedh jïh gåassodh. Mijjen aaj tjaelijidie sijjiem maam maahtah dongkedh gusnie dovne tjaelije jïh nedtevierhkie.

Vi finns på nedervåningen i Sámi duodjihuset i centrala Jåhkåmåhkke. Kom in och kika på nya böcker, drick kaffe och säg hej. Vi har också en bokningsbar skrivbordsplats med skrivare och nätverk för författare. 

.

PÅASTESIJJIE/POSTADRESS

Tjállegoahte
Författarcentrum Sápmi
Box 84
96223 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk

BÅETIEH GUESSINE // KOM PÅ BESÖK

Tjállegoahte
Författarcentrum Sápmi
Porjusvägen 4
962 31 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk