Noveallagilvvu vuoitit 2023 – Vinnare i Novelltävlingen 2023

Gieresvuohta Sámen – 1. novealla  Ij goassak, la guhkes ájgge – Joakim Bergdahl  Sån bådij muv lusi biehtsemáno iehkeda. Rabásjuolgak lidjiv ja lájbbesmåle dähppun juolggetjuvddegaskajda. Mobijllam svaráj.  “Le gus hejman?”, tjálij.  Gå ittjiv gávna ruhkesjiffilav de ravggijiv smålijt tjällárij ja sihkkuv juolgijt bajemus lávkkistagán.  “Boade sisi”, tjálliv sunji.  Tjuottjadiv berunijt skáddnitjit ja gulliv gå sån…

Novelle-tjaelemegaahtjeme

Ávvir jïh Tjállegoahte lægan novelle-tjaelemegaahtjemem öörneminie man aamhtese lea «gieriesvoete Saepmesne». Tjaelemegaahtjeme Ráhkisvuohta Sámis – Gieresvuohta Sámen – Gieriesvoete Saepmesne Ávvir jïh Tjállegoahte lægan novelle-tjaelemegaahtjemem öörneminie man aamhtese lea «gieriesvoete Saepmesne». Datne maahtah mealtan daennie gaahtjemisnie årrodh jis datne leah båarasåbpoe goh 16 jaepien båeries. Tjaelieh novellem aktene saemien gïelesne, saaht seamma jis lea noerhte-,…

Novällatjállemgilpos

Ávvir ja Tjállegoahte ássaba novällatjállemgilbbusav manna l tiebmá «Gieresvuohta Sámen». Dån máhtá gilbbusij säbrrat jus la badjel 16 jage vuoras. Tjále novellav nuortta-, julev- jali oarjjelsámegiellaj. Novellan galggi binnemusát 2000 merka ja ienemusát 6000 merka. Novälla ij la åvddåla almoduvvam. Tjállusa almodibme: Tjálle äjggu ietjas tjállusav. Ásadiddje oadtju tjállusijt almodit Ávvira ja Tjállegoade nähttabielijn, páhpertidnigin…

Noveallačállingilvu

Čállingilvu:  Ráhkisvuohta Sámis – Gieresvuohta Sámen – Gieriesvoete Saepmesne. Ávvir ja Tjallegoahte lágidit​ noveallačállingilvvu man fáddá lea «Ráhkisvuohta Sámis». Čále novealla sámegillii, davvi-, julev- dehe máttasámegillii. Don sáhtát searvat gilvui jus leat badjel 16 jagi boaris. Noveallas galget unnimusat 2000 čuoggá ja eanemusat 6000 čuoggá. Novealla ii galgga almmuhuvvon ovdal. Čállosiid almmuheapmi: Čállosiid oamasteaddji lea čálli.…

Čállinbeassi Gávtsjávrries – Skrivretreat i Ammarnäs 2-5 juni

Čállinbeassi Gávtsjávrries – Skrivretreat i Ammarnäs 2-5 juni Vill du ge ut en samisk skönlitterär bok och har ett skrivprojekt du arbetar med? Tjállegoahte arrangerar återigen en skrivarretreat med Annica Wennström. Kursen/retreaten är 2-5 juni 2022 i Ammarnäs. Anmälningsavgiften är 1 800 kronor. I den ingår boende, frukost, lunch, fika och middag under hela helgen,…

Läsa för livet

 Cirkelledarkurs i Läsa för livet metoden i samarbete med Svenska Samernas Riksförbund och Tjallegoahte  Genom Läsa för livet får du lära dig hur du kan leda studiecirklar där deltagarna får mötas, samtala och utbyta erfarenheter med hjälp av biblioterapeutiska verktyg.  Utifrån det skrivna ordet i varierande former närmar ni er olika perspektiv.  I denna digitala…

Moa Backe Åstot: Låhkå ålov vaj galggá bessat mannuj

Sån la dävddám 21 valla juo vuojttám gålmmå tjállemgilbbusa. Márjju danna l aktavuohta dajna at sån lij tjálle åvddål gå máhtij tjállet. Akta suv vuostasj giehttojs lij gieddemuorjje mij manáj ietjas manojt. Dav ja ålov iehtjásav biedjin suv äjgáda tjállagij.  – Mån åvvå álu tjálliv juhtusij birra, ij nåv álu ulmutjijs. Dat la ihkeve suohtas at…

Sex and the Sápmi

Golggotmánus bođii 76 siidosaš noveallačoakkáldat Sex and the Sápmi man Anne Nymås lea čállán. Lea Lumio lágádus mii lea almmuhan girjji ja das leat ovcci novealla davvisámegillii. ”Ovcci muitalusa. Muhtumiidda lea dát doarvái logi jahkái. Earáide fas heive oktii mánnui. Nabason moddii vahkkui? Gávdnojit vel sii geat eai duđa vaikko livčče moddii beaivái. Lihkkos leat…