Ájggeguovddelis // Aktuellt

JÅHKÅMÅHKKE GIRJJEMÁRNÁN

Litterärt program under Jokkmokks marknad 3-4/2

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

NOVÄLLATJÁLLEMGILPOS

Àvvir ja Tjállegoahtte ássaba novällatjállemgilbbysav manna L tiebmá «Gieresvuohta Sámen». Dån máhtá gilbbusij säbrrat jus la badjel 16 jage vuoras. Tjále novellav nuortta-, julev- jali oarjjelsámegiellaj.

Novällagilbbusa vuojtte oadtju 10 000 kråvnå. Nubbe oadtju 5000 kråvnå ja goalmát vas 3000 kråvnå. Bessi aj ietjasa novellajt almodit.

Girjálasjvuohtasiebrreráde vállji vuojttijt. Danna li iehtjádij siegen Ávvira ja Tjállegoade åvdåstiddje. Ávvira ja Tjállegoade bargge e oattjo säbrrat.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

NOVELLE-TJAELEMEGAAHTJEMEM

Ávvir jïh Tjállegoahte lægan novelle-tjaelemegaahtjemem öörneminie man aamhtese lea «gieriesvoete Saepmesne». Datne maahtah mealtan daennie gaahtjemisnie årrodh jis datne leah båarasåbpoe goh 16 jaepien båeries. Tjaelieh novellem aktene saemien gïelesne, saaht seamma jis lea noerhte-, julev jallh åarjelsaemien gïelesne.

Novelle-gaahtjemen vitnije edtja 10,000 kråvnah vitnedh. Dïhte mubpie 5,000 kråvnah åådtje, jïh dïhte gåalmede 3,000 kråvnah åådtje. Dah vitnijh åadtjoeh aaj jïjtse novellh bæjhkoehtidh. Lidteratuvre-moenehtse edtjieh vitnijh veeljedh. Saadthalmetjh daennie moenehtsisnie båetieh vg. dovne Ávviristie jïh Tjállegoahteste. Eah Ávviren vuj Tjállegoahten barkijh maehtieh mealtan årrodh daennie gaahtjemisnie.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>
boktrave

Boađi boađi

Kalendarium

Čakčamánu 22-25 b // 22-25 september
Samiska författare på Bokmässan i Göteborg 

Čakčamánu 25-28 b // 25-28 september
Tjaktjen Tjåanghkoe, Snåsa 

Golggotmánu 13 b // 13 oktober
Tina Harnesk, författarsamtal Akerlunds Jåhkåmåhkke 

Golggotmánu 24-30 // 24-30 oktober
Giellavahkku 

Golggotmánu 25 b // 25 oktober
Samiska litteraturdagar i Alta

Girjjegijssá // På Gång

Girjegijssá birra

Girjegijssás lea visot mii guoská sámi girjjálašvuhtii. Mii addit dieđuid girjjiid birra muhto maid dieđuid boahtte girjjálašvuođa dáhpáhusaid ja áigeguovdilis čálliid birra. Geahča daid sierra osiid vai gávnnat justte masa ieš liikot ja maid háliidat lohkat.

Om bokbloggen

Girjegijssá ger dig det senaste som hänt inom samisk litteratur. Vi ger boktips men uppdaterar dig också om kommande litterära evenemang och aktuella författarskap. Spana in de olika kategorierna för att hitta det som just du gillar och vill läsa om.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Prosjäkta // Projekt

Giehttogiella

Giehttogiella leä barggaminne vuelijde jah substasárbieb nïnnuodit, mánán jah nuaran árggabiäjvváje. Bujkkálvis mïjjasne leä substas månnuolahkka jah mïjjah vuelij jah substasij máhtuojde tjåggiet. Tjuavuode!

Berätta mer!

Giehttogiella jobbar med att stärka jojken och den muntliga berättartraditionen i barns och ungdomars vardagsliv. Vi har bland annat en berättarturné och samlar kunskap om jojk och berättande. Häng på!

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Juhtijh tjaelijh // Författarkatalog

Ella-Maria Nutti

Mon čálán čáppagirjjálašvuođa, eareliiggánit nuoraide ja nuorra rávesolbmuide. Lea dehálaš munnje ahte sámi kultuvra oažžu saji girjjálašvuođas.


Ella-Maria Nutti, född 1995, från Koskullskulle utanför Gällivare debuterade våren 2022 på Wahlström & Widstrand med Kaffe med mjölk.

Lågå ienep//Läs mer

Fredrik Prost

Fredrik Prost lea Viikusjávrris eret, Vazáš čearus. Son lea olles áiggi duojár ja čállá girjji sámi vuoiŋŋalašvuođa ja gáriid birra, DAT lágádusas.


Fredrik Prost är slöjdare och debuterar under 2022 med en personlig fackbok om samiska trummor och andlighet.

Lågå ienep//Läs mer
GEAHČA LASI // SE FLER >>