Samisk rubrik // Jojk

ANJA STORELV

”Mon šadden bajás guovllus gos luohti ii obanassii gávdnon ja áidna geardde go gullen sámegiela leai go eadni ja áhkku humaiga čiegusvuođaid birra gaskaneaskka.”

INTERVJU MED ANJA STORELV

“För mig handlar jojk om att uttrycka känslor”. säger Anja. “När jag håller workshop för barn eller vuxna så är det stor skillnad på vad vi får jobba med. Barnen kastar sig ut och gläds åt att höra sin egen röst, medan de vuxna tvekar och håller tillbaka.”

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

LUOHTI EASKAÁLGIIDE

Loahpageahčen 1960-logus osttii mu veahka Philips rullabáddenrusttega. Dat leai vielgat ja ránis, das ledje guokte kanála, ja ovtta báttis ledje njeallje luotta masa sáhtii báddet feara maid. Dasa gulai maid unna mikrofovnnaš.

JOJK FÖR NYBÖRJARE

På slutet av 1960-talet införskaffade min familj en rullbandspelare av märket Philips. Den var vit och gråfärgad, den hade två kanaler, på ett band fanns fyra spår att spela in saker på. Till den hörde en liten mikrofon.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

SARA HELEN PERSSON

Gosse manne Gávtsjávrresne byjjenim, dellie idtji sïejhme vuelieh govledh. Måjhtam ikth gosse gånka jïh trööhnege guessine böötigan jïh mijjieh pearadeavese veedtsimh. Aahka desnie mij sov maadtoen vueliem joejki. Dïhte sjïere munnjien domti. Manne lim garmeres desnie bijjene pearadeavesne gusnie tjåadtjoejim jïh dam goltelim. Manne sjïere domtim.

SARA HELEN PERSSON

Då jag växte upp i Ammarnäs var det mer sällan än ofta som man hörde jojken. Minns vid ett tillfälle när kungen och drottningen var på besök och vi gick till potatisbacken och en áhkká jojkade hennes släkts vuöllie. Det var en speciell känsla och jag blev stolt där jag stod överst på potatisbacken och lyssnade på henne, jag kände mig speciell.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

VUELIE LEA SIJJIE GUSNIE MAAHTAH JÏJTJENADTH LÏEGKESTIDH

Saara Hermansson Gåaltoevuemeste båata, Jillie Naassjoste. Dïhte  musihkere mij  jïjtse musihkem tjaala jïh lååvle. Dïhte åarjelsaemien gïelesne tjaala jïh vuelie lea vihkeles sov laavloemisnie. Dïhte lij meatan musihkegaahtjemisnie Sámi Grand Prix 2019 sov laavloeminie ”Mov laavlome”. Jïh vitni!

JOJK-INTERVJU MED SAARA HERMANSSON

Saara Hermansson kommer från Kultsjödalen, Västra Stornäs eller Jillenasjoe på sydsamiska. Hon bor just nu i Jokkmokk och arbetar som lärare i sydsamiska. Hon undervisar för alla åldrar, från första klass upp till nian på grundskolan, på gymasiet och även på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>