Tredje gången gillt för Ordagrant

Ordagrant poesiworkshop   För tredje året i rad anordnade Bágo čálliid siebrie och Författarförbundet översättningsworkshopem Ordagrant under litteraturfesten Bágo in Books. I år deltog författarna Ánne Márjá Guttorm Graven, Pernilla Berglund, Johan Sandberg McGuinne. Kristian Carlsson, Nils-Henrik Sikku och Oscar Rossi. Workshopen har tidigare ägt rum i Jåhkåmåhkke, men i år har vi tvingats göra…

Bildtext

Jarkoestæjja: ”Lohkh, baajh årrodh, tjaelieh!”

Saemien gïelese jarkoestidh ij ajve baakoej jïh grammatihken bïjre. Tjuara saemien gïelevuekiem jïh kontekstem gaavnedh jïh buektiehtidh åssjaldahkh dej sïjse juhtedh. Jis ij dam buektehth dellie jienebelåhkoegïele aelhkieslaakan maahta jarkoestimmide tsevtsedh, Bierna Leine Bientie jeahta gie leah jarkoestimmiejgujmie barkeme mahte abpe jieliemisnie.  Bierna Leine Bientie akte dejstie jarkoestæjjijste gïeh leah prosjeektesne Maanagærja jarkoestimmie barkebe. Dïhte laavenjostoeprosjeekte…

Läslovstips

Förr hette det höstlov. Nu är det läslov. Vi tipsar om nya samiska böcker för barn och unga som går att låna på biblioteken. Om boken inte finns i just ditt bibliotek så går det ofta att fjärrlåna. Ungdomsböcker Gii mun lean go don leat jávkan? Kathrine Nedrejord. Muitalus ráhkisvuođas, morrašis ja nanu ustitvuođas.12 jagi ja…