Bildtext

Jarkoestæjja: ”Lohkh, baajh årrodh, tjaelieh!”

Saemien gïelese jarkoestidh ij ajve baakoej jïh grammatihken bïjre. Tjuara saemien gïelevuekiem jïh kontekstem gaavnedh jïh buektiehtidh åssjaldahkh dej sïjse juhtedh. Jis ij dam buektehth dellie jienebelåhkoegïele aelhkieslaakan maahta jarkoestimmide tsevtsedh, Bierna Leine Bientie jeahta gie leah jarkoestimmiejgujmie barkeme mahte abpe jieliemisnie.  Bierna Leine Bientie akte dejstie jarkoestæjjijste gïeh leah prosjeektesne Maanagærja jarkoestimmie barkebe. Dïhte laavenjostoeprosjeekte…