JÅHKÅMÅHKKE GIRJJEMÁRNÁN

Här kan ni se vårt litterära program under Jokkmokks marknad 3-4/2. Nedan kan ni läsa mer information om de olika programpunkterna. Konstnären och författaren Katarina Pirak Sikku släpper under marknaden 2023 sin första enskilda bok. Det omfattande verket ”Árbbehárpo – Arvstrådarna” som tar sin utgångspunkt i de svenska rasbiologernas spår, övergrepp och andra ljusskygga förehavanden…

Detaljer

Novelle-tjaelemegaahtjeme

Ávvir jïh Tjállegoahte lægan novelle-tjaelemegaahtjemem öörneminie man aamhtese lea «gieriesvoete Saepmesne». Tjaelemegaahtjeme Ráhkisvuohta Sámis – Gieresvuohta Sámen – Gieriesvoete Saepmesne Ávvir jïh Tjállegoahte lægan novelle-tjaelemegaahtjemem öörneminie man aamhtese lea «gieriesvoete Saepmesne». Datne maahtah mealtan daennie gaahtjemisnie årrodh jis datne leah båarasåbpoe goh 16 jaepien båeries. Tjaelieh novellem aktene saemien gïelesne, saaht seamma jis lea noerhte-,…

Detaljer

Novällatjállemgilpos

Ávvir ja Tjállegoahte ássaba novällatjállemgilbbusav manna l tiebmá «Gieresvuohta Sámen». Dån máhtá gilbbusij säbrrat jus la badjel 16 jage vuoras. Tjále novellav nuortta-, julev- jali oarjjelsámegiellaj. Novellan galggi binnemusát 2000 merka ja ienemusát 6000 merka. Novälla ij la åvddåla almoduvvam. Tjállusa almodibme: Tjálle äjggu ietjas tjállusav. Ásadiddje oadtju tjállusijt almodit Ávvira ja Tjállegoade nähttabielijn, páhpertidnigin…

Detaljer

Noveallačállingilvu

Čállingilvu:  Ráhkisvuohta Sámis – Gieresvuohta Sámen – Gieriesvoete Saepmesne. Ávvir ja Tjallegoahte lágidit​ noveallačállingilvvu man fáddá lea «Ráhkisvuohta Sámis». Čále novealla sámegillii, davvi-, julev- dehe máttasámegillii. Don sáhtát searvat gilvui jus leat badjel 16 jagi boaris. Noveallas galget unnimusat 2000 čuoggá ja eanemusat 6000 čuoggá. Novealla ii galgga almmuhuvvon ovdal. Čállosiid almmuheapmi: Čállosiid oamasteaddji lea čálli.…

Detaljer

Juoiganoahpahus

Juoiganoahpahus Dán giđa ja čavčča lea Tjállegoahte bivdán Simon Issát Marainena mannalit visot sámeskuvllain. “Dán áiggi ii leat juohke ovttas luohti nu lahka, danin lea dehálaš ahte juoigit juiget earenoamážit mánáide. Sii leat min boahtteáigi. Lea gelddolaš ja suohtas bargat mánáiguin go lea veadjemeahttun árvidit makkár bargobeaivi šaddá. Mánáid máhcahat sáhttá boahtit njuolga ja leat garas, ja muhtimin gis eai jienát maidege.”…

Detaljer

Čállinbeassi Gávtsjávrries – Skrivretreat i Ammarnäs 2-5 juni

Čállinbeassi Gávtsjávrries – Skrivretreat i Ammarnäs 2-5 juni Vill du ge ut en samisk skönlitterär bok och har ett skrivprojekt du arbetar med? Tjállegoahte arrangerar återigen en skrivarretreat med Annica Wennström. Kursen/retreaten är 2-5 juni 2022 i Ammarnäs. Anmälningsavgiften är 1 800 kronor. I den ingår boende, frukost, lunch, fika och middag under hela helgen,…

Detaljer

Girjeságastallamat

Välkommen till Tjállegoahtes litteraturscen i Jåhkåmåhkke. Hit bjuder vi under året in aktuella författare från hela Sápmi. Först ut är: KAFFE MED MJÖLK Författaren Ella-Maria Nutti samtalar om sin debutroman Kaffe med mjök med Tjállegoahtes Lea Simma. En mamma och en dotter. Ett avstånd mellan dom lika långt som mellan Gällivare och Stockholm. En lika…

Detaljer

Läsa för livet

 Cirkelledarkurs i Läsa för livet metoden i samarbete med Svenska Samernas Riksförbund och Tjallegoahte  Genom Läsa för livet får du lära dig hur du kan leda studiecirklar där deltagarna får mötas, samtala och utbyta erfarenheter med hjälp av biblioterapeutiska verktyg.  Utifrån det skrivna ordet i varierande former närmar ni er olika perspektiv.  I denna digitala…

Detaljer