JÅHKÅMÅHKKE GIRJJEMÁRNÁN

Här kan ni se vårt litterära program under Jokkmokks marknad 3-4/2. Nedan kan ni läsa mer information om de olika programpunkterna. Konstnären och författaren Katarina Pirak Sikku släpper under marknaden 2023 sin första enskilda bok. Det omfattande verket ”Árbbehárpo – Arvstrådarna” som tar sin utgångspunkt i de svenska rasbiologernas spår, övergrepp och andra ljusskygga förehavanden…

Julia Sofia

Julia Sofia heter författaren som gärna skriver ofta och mycket om det som berör och sällan får ta plats. Hon debuterade under hösten 2022 med ungdomsromanen “I hjärtan gror kärlek” som handlar om vad som händer när kärleken slår rot och om att våga gå sin egen väg. Med en lärarutbildning i ryggen är kunskap…

Novelle-tjaelemegaahtjeme

Ávvir jïh Tjállegoahte lægan novelle-tjaelemegaahtjemem öörneminie man aamhtese lea «gieriesvoete Saepmesne». Tjaelemegaahtjeme Ráhkisvuohta Sámis – Gieresvuohta Sámen – Gieriesvoete Saepmesne Ávvir jïh Tjállegoahte lægan novelle-tjaelemegaahtjemem öörneminie man aamhtese lea «gieriesvoete Saepmesne». Datne maahtah mealtan daennie gaahtjemisnie årrodh jis datne leah båarasåbpoe goh 16 jaepien båeries. Tjaelieh novellem aktene saemien gïelesne, saaht seamma jis lea noerhte-,…

Novällatjállemgilpos

Ávvir ja Tjállegoahte ássaba novällatjállemgilbbusav manna l tiebmá «Gieresvuohta Sámen». Dån máhtá gilbbusij säbrrat jus la badjel 16 jage vuoras. Tjále novellav nuortta-, julev- jali oarjjelsámegiellaj. Novellan galggi binnemusát 2000 merka ja ienemusát 6000 merka. Novälla ij la åvddåla almoduvvam. Tjállusa almodibme: Tjálle äjggu ietjas tjállusav. Ásadiddje oadtju tjállusijt almodit Ávvira ja Tjállegoade nähttabielijn, páhpertidnigin…

Noveallačállingilvu

Čállingilvu:  Ráhkisvuohta Sámis – Gieresvuohta Sámen – Gieriesvoete Saepmesne. Ávvir ja Tjallegoahte lágidit​ noveallačállingilvvu man fáddá lea «Ráhkisvuohta Sámis». Čále novealla sámegillii, davvi-, julev- dehe máttasámegillii. Don sáhtát searvat gilvui jus leat badjel 16 jagi boaris. Noveallas galget unnimusat 2000 čuoggá ja eanemusat 6000 čuoggá. Novealla ii galgga almmuhuvvon ovdal. Čállosiid almmuheapmi: Čállosiid oamasteaddji lea čálli.…

VICTORIA HARNESK

VICTORIA HARNESKOrd, tonalitet och budskap betyder mycket för mig. Jag arbetar med språket varje dag, som copywriter och författare inom samtidskonst och samisk kultur. Det har blivit boktitlar som Smak på Sápmi, 2014, Samefolket – en samisk tidningshistoria, 2019 och en mängd små och stora textstycken som finns på webben och i kataloger.   Foto:…

Juoiganoahpahus

Juoiganoahpahus Dán giđa ja čavčča lea Tjállegoahte bivdán Simon Issát Marainena mannalit visot sámeskuvllain. “Dán áiggi ii leat juohke ovttas luohti nu lahka, danin lea dehálaš ahte juoigit juiget earenoamážit mánáide. Sii leat min boahtteáigi. Lea gelddolaš ja suohtas bargat mánáiguin go lea veadjemeahttun árvidit makkár bargobeaivi šaddá. Mánáid máhcahat sáhttá boahtit njuolga ja leat garas, ja muhtimin gis eai jienát maidege.”…

Sigbjørn Skåden

Sigbjørn Skåden (r. 1976) lea eret Skániin, muhto orru Romssas. Sus lea sihke sámegiella ja dárogiella čállingiellan ja debuterii 2004s diktagirjjiin Skuovvadeddjiid gonagas. Dan maŋŋil lea čállán vel akta diktagirjji, golbma romána, akta mánáidgirjji ja dasa lassin čállán hui máŋggaid iešguđetlágan teavsttaid lávdái ja eará performatiiva prošeavttaide.

Fredrik Prost

Fredrik Prost lea Viikusjávrris eret, Vazáš čearus. Son lea 2011 rájis olles áiggi duojár muhto lea duddjon unni rájis. 2001 son duddjogođii ja dutkagođii sámi noaidegáriid ja 2017 son mearridii čállit girjji sámi vuoiŋŋalašvuođa ja gáriid birra. Girji almmuhuvvo DAT-lágádusas 2022 ja lea vuosttáš olles girji maid son lea čállán.