Anna Sofie Bull Kuhmunen

Varför en ny bok om adoption när det redan finns så många böcker på både norska och svenska? Andra böcker ger svar på många frågor, men en fråga saknar sitt svar: hur tar det samiska samhället emot de adopterade barnen? Var hittar man samernas berättelser kring adoption? Anna Sofie Bull Kuhmunen berättar in sin personliga bok “En annan väntan” om sin längtan efter barn och frågorna hon ställdes inför.

Utgivna böcker

En annan väntan/Jeatjah vuertiemisnie (2018)

Språk: Sydsamiska eller svenska
Kontaktuppgifter: ansobull[@]gmail.com


Mannasinie akte gærja adopsjovnen bïjre gåessie joe dan gellieh gærjah daaroen gïelesne dan aamhtesen bïjre gååvnese? Daate gærja lea saemiej gïelh jïh saakestimmieh adopsjovnen bïjre.

Språk: Sydsamiska eller svenska