Anne Wuolab

”Jag är trött på att prata om allt som skedde förr, före år 2000. Jag förstår att det påverkar oss men Sápmi förtjänar och behöver uppmärksamhet i och om samtiden” säger Anne Wuolab.

Anne Wuolabs debutroman Ii šat summal handlar om Læjsa Fjell som flyttar till Vualtjere. Året är 2011. Laejsa får jobb på tekniska kontoret i det som just har blivit en samisk förvaltningskommun. Det samiska har länge varit sovande, men väcks nu till liv. Nya konflikter tränger sig på och flammar upp. Læjsa Fjell blir ihop med samebyordförandens yngsta son paret ger fjällbyn hopp. Men är det deras uppgift att hela relationer och förena folket i byn. Ii šat summal är samisk feel-good skriven på nordsamiska.

Författaren Anne Wuolab växte upp i en renskötarfamilj i Bálát, nära Áhkánjárga/Narvik i Nordnorge. Hon har studerat journalistik och jobbat med samiska och globala urfolks-, kultur- och samhällsfrågor i hela sitt liv. Hennes noveller har publicerats i Provins, Nuorat och Samisk skolehistorie. Hon har också skrivit kritik för Samefolket, NRK, SR, Ságat och barnebokkritikk.no, samt skrivit dramatik för Giron sámi teáhter.

Anne Wuolab var med och startade den feministiska tidskriften Gába och Bágo čálliid siebrie. 2016 fick hon Region Västerbottens kulturpris i litteratur och 2015 vann hon stipendiet Berättarkraft. Anne Wuolab bor i Norrbäck, Lycksele.

”Mina föräldrar var politiskt aktiva och lärde mig att reagera, tänka och formulera mig om det som händer i vår tid. Att berätta är att leva. Att sy eller slöjda en kniv är också att berätta.”

Vad gör jag under författarbesöken? 

Jag pratar om skrivprocessen, om att skriva om kärlek och sex. Jag problematiserar teman som identitet, etnicitet och flerspråkighet. Jag berättar om samisk kultur och samhälle och dess samtid. Jag är även insatt i samisk litteraturhistoria och kan berätta om litteratur i Sápmi. Jag håller även i skrivarworkshops och läser samiska texter.

Verk

Mån lav synonyma (2015)

Ii šat summal, 2018, H:ström text och kultur, Ubmeje/Umeå

Textutställningarna Duddjojun sáni, Ođđasit och Luonddu jienat.

Språk: Nordsamiska och svenska
Kontaktuppgifter: wuolaberg[@]gmail.com


 

Anne Wuolab

“Mun lean váiban hupmat áššiid birra mat dáhpáhuvve árat, ovdal jagi 2000. Mun ipmirdan ahte ovddeš dáhpáhusat váikkuhit min, muhto Sápmi ánssáša ja dárbbaša fuomášumi otná áiggi birra maid”, dadjá Anne Wuolab.

Su vuosttáš romána, Ii šat summal, lea Læjsa Fjell birra, gii fárre ruovttuguovlluide Vualtjere duottarsuohkanii. Læjsa Fjell lei gili nieida, gii álggii ovttastallat čearu jođiheaddji váhkarbártniin ja siidda jiellahiin. Lars Munghke lea vitmat, searra ja áŋgir. Dát párra addá duottargillái doaivaga. Muhto leago guovtti olbmo hálddus dálkkodit gaskavuođaid?

Čálli Anne Wuolab lea bajásšaddan boazodoallobearrašis Bálágis, lahka Áhkánjárgga. Son lea lohkan journalistan ja lea bargan sámi ja álgoálbmotáššiiguin olles bargoeallimis. Anne Wuolaba noveallat leat almmuhuvvon áigečállagiin Provins, Nuorat ja Sámi skuvlahistorjjá girjjis.

Su girjeárvvoštallamiid gávdná bláđis Samefolket, NRK och SR:s sámi doaimmahagain, Ságat ja barnebokkritikk.no. Wuolaba dramatihkka leamaš čájáhussan Giron sámi teáhteris, muhtun su teavsttain leat čoakkáldagas Mån lav synonyma, ja sus leamaš golbma teakstačájáhusa; Duddjojun sáni, Ođđasit ja Luonddu jienat.

Anne Wuolab leamaš mielde álggaheamen feministtalaš áigečállaga Gába ja Bágo čálliid siebrie. Jagi 2016 oaččui son Region Västerbottena kulturbálkkašumi girjjálašvuođas ja jagi 2015 vuittii son stipeandda Berättarkraft. Son orru Norrbäckas Likšu suohkanis.

”Mu vánhemat leamaš politihkkárat ja mun hárjánin reageret, jurddašit ja hupmat dálá áiggi birra. Muitalit lea eallit. Goarrun dahje duddjot niibbi lea maid muitaleapmi,” son dadjá.